Startsida 2019-04-19T07:32:04+00:00

Vägvisare för innovationsfrämjare till framtidens hållbara lösningar

Varför?

Framtidsformande innovationsstöd fungerar som en vägvisare för innovationsfrämjare att stötta förverkligandet av sociala innovationer och öka den sociala hållbarheten i alla sorters innovationer. Målet är att bredda inflödet av idéer, öka mångfalden av innovatörer och bidra till en mer hållbar förnyelse, för att kunna lösa aktuella samhällsutmaningar, uppfylla de globala hållbarhetsmålen och uppnå hållbar tillväxt.

Vem?

Framtidsformande innovationsstöd är användbart för alla innovationsfrämjare som vill stötta förverkligandet av sociala innovationer och den sociala hållbarheten i alla sorters innovationer. Även de innovationsfrämjare som redan kommit en bit på vägen kan använda konceptet för att validera och vidareutveckla sina insatser.

Vad?

Framtidsformande innovationsstöd består av tre delar:
Vidgade vyer med guidande frågor om vems verklighet som ska vägleda utvecklingen av framtidens lösningar.
Dimensioner som är centrala för att stötta förverkligandet av framtidens hållbara lösningar.
Exempel på metoder, verksamheter och kunskaper från Sverige och internationellt.

Vidgade vyer: en utvidgad syn på vems verklighet som ska vägleda framtidens lösningar

• Vems behov motiverar utvecklingen av nya lösningar?
• Vems idéer till lösningar uppmärksammas och stöttas?

• Vems värderingar om önskvärd förnyelse vägleder processen?
• Vems nytta gynnas av lösningen?

Dimension

Perspektiv & Behov

>> Stöd i att synliggöra och tillvarata olika perspektiv, värderingar och kunskapsområden i identifieringen av behov, utvecklingen av lösningar och värdeskapandet för människor och samhälle.
>> Stöd i att identifiera relevanta behov och utmaningar bland olika grupper av människor i samhället.
>> Stöd i att stärka idébärarnas självbild och självledarskap som samhällsförändrare.

Dimension

Samskapa & Samverka

>> Stöd i att samskapa nya lösningar med de människor som berörs.
>> Stöd i att identifiera de aktörer i samhället som är angelägna att lösa den aktuella utmaningen.
>> Stöd i att samverka med berörda aktörer inom både privat, offentlig och ideell sektor.

Dimension

Utforma & Förverkliga

>> Stöd i att utforma lösningar som passar behoven och livsvillkoren hos olika grupper av människor.
>> Stöd i att förverkliga lösningarna i berörda gruppers vardagliga sammanhang.
>> Stöd i att stegvis förbättra lösningarna utifrån berörda gruppers vardagsupplevelser.

Dimension

Finansiering & Värdeskapande

>> Stöd i att hitta lämplig och långsiktig finansiering av lösningen.
>> Stöd i att skapa en affärsmodell som tillgängliggör lösningen för berörda grupper på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt.
>> Stöd i att uppnå och mäta socialt och ekonomiskt värdeskapande för människor och samhälle.

 Exempel på metoder >>